Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

10:00
Reposted fromworst-case worst-case viaavooid avooid
09:56
6361 2b03 500
Reposted fromsatori satori viafelicka felicka

August 03 2017

23:40
2652 c3d1 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakasiarzyna kasiarzyna
23:40
1500 14fb 500
HOLY SHIT!!LAPUTA IS COMING!!
Reposted fromMeshirr Meshirr viakasiarzyna kasiarzyna
23:39
3517 9596 500
23:39
2957 1287 500
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viakasiarzyna kasiarzyna
23:36
Reposted fromFlau Flau viakasiarzyna kasiarzyna
23:35
6767 68ea 500
Reposted fromstroschek stroschek viakasiarzyna kasiarzyna
23:35
6755 5ad4 500
Reposted fromstroschek stroschek viakasiarzyna kasiarzyna

July 27 2017

19:03
3479 a072
Reposted byZuruidarkershappykokeshikokolokoponurykosiarzBrainykasiarzynaZoonk11

July 26 2017

21:10
(...) żyjemy więc zawsze w oczekiwaniu czegoś lepszego, i to często zarazem w pełnej żalu tęsknocie za minionym. Rzeczy teraźniejsze natomiast przyjmujemy w poczuciu tymczasowości, uważając je za nic innego, jak tylko drogę do celu. Dlatego to ludzie, spoglądając u kresu swych dni wstecz (...) ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak niedocenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życie - było tym właśnie w czego oczekiwaniu żyli.
— Schopenhauer
Reposted fromtereska tereska viaavooid avooid
20:28
7009 7a8c
Reposted fromthesmajl thesmajl viaavooid avooid
20:28
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa viaavooid avooid
20:27

July 22 2017

18:07
2936 dd9c
Reposted fromoutline outline viaavooid avooid
18:06
5136 f5c8 500
Reposted fromkimik kimik viaavooid avooid
18:06
18:06
Najgorsze jest uczucie, gdy odkryjesz coś, co Cię cieszy, zachwyca i... nie masz się tym nawet z kim podzielić. Bo nikogo to i tak nie obchodzi.
Reposted fromlouve louve
18:06
8120 2904 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMagnolia11 Magnolia11
18:05
0770 4c46 500

girl-havoced:

I believe in free education, one that’s available to everyone; no matter their race, gender, age, wealth, etc… This masterpost was created for every knowledge hungry individual out there. I hope it will serve you well. Enjoy!

FREE ONLINE COURSES (here are listed websites that provide huge variety of courses)

IDEAS, INSPIRATION & NEWS (websites which deliver educational content meant to entertain you and stimulate your brain)

DIY & HOW-TO’S (Don’t know how to do that? Want to learn how to do it yourself? Here are some great websites.)

FREE TEXTBOOKS & E-BOOKS

SCIENTIFIC ARTICLES & JOURNALS

LEARN:

1. LANGUAGES

2. COMPUTER SCIENCE & PROGRAMMING

3. YOGA & MEDITATION

4. PHOTOGRAPHY & FILMMAKING

5. DRAWING & PAINTING

6. INSTRUMENTS & MUSIC THEORY

7. OTHER UNCATEGORIZED SKILLS

Please feel free to add more learning focused websites. 

*There are a lot more learning websites out there, but I picked the ones that are, as far as I’m aware, completely free and in my opinion the best/ more useful.

brittbrggs
Reposted fromKushGroove KushGroove viaMagnolia11 Magnolia11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl