Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2017

21:03
7609 8804

August 23 2017

20:36
5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaavooid avooid
20:36
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaavooid avooid
20:35
20:35
20:35
5975 682e
Reposted fromsherwood sherwood vialouve louve
20:34
8166 6c4b
Reposted from0 0 viatea tea
20:34
- Jestem głupia
- Nie kochana, jesteś zraniona i dlatego wszędzie wietrzysz podstęp. Nie zawsze ktoś kochający, ten jedyny, ten na zabój, będzie blisko Ciebie. Wtedy bardzo pomaga świadomość i fakt posiadania przyjaciół i życzliwych Ci osób, które sprawią, że nie będziesz się bała i nie będziesz się czuła samotna. To są te szarości, z których składa się życie. Miłość albo jest, albo nie, a żyć trzeba
- Zawsze miałam problem z szarościami...
— spowiedź borderline'a
Reposted fromlouve louve
20:34
9910 4645 500
Reposted fromOnlyYellow OnlyYellow vialove-autumn love-autumn
20:33
3140 a624
Reposted frompszczola91 pszczola91 viakasiarzyna kasiarzyna
20:33
2020 d500 500
Reposted fromfungi fungi viakasiarzyna kasiarzyna

August 20 2017

19:36
3322 a6da
19:35
Ale przychodzi taki moment, kiedy stwierdzasz, że już nie chcesz żyć w złudzeniach. Że wolisz nie mieć nic niż mieć coś co nie jest prawdziwe.
— samozatrucie.soup.
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaMagnolia11 Magnolia11
19:33
0820 6ce7 500
Reposted fromkjuik kjuik viaMagnolia11 Magnolia11
19:33
7985 5fc5
Reposted fromSQuall-Kun SQuall-Kun viapagansoul pagansoul

August 17 2017

12:04
3055 2f44 500
Reposted fromSkyheartstar13 Skyheartstar13 viafelicka felicka

August 14 2017

19:30
4129 eca5

Dinohog

Reposted fromcat-gifs cat-gifs vialouve louve
19:30
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vialouve louve
19:29
19:29
3523 7fb8 500
Reposted fromsarazation sarazation vialouve louve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl