Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2019

13:27
2726 bbd1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

October 31 2019

12:00
5016 36c5 500
Z Wielkiej Rycerzowej wracając. Beskid Żywiecki, jak zawsze. 2019, październik, wczoraj.
Reposted frommaardhund maardhund viafelicka felicka
12:00
Reposted fromFlau Flau viafelicka felicka

October 30 2019

08:39
9495 c70e 500
Reposted fromgwiazdyspadaja gwiazdyspadaja

October 24 2019

12:53
Reposted frompsychedelix psychedelix viafelicka felicka

October 21 2019

07:56
8666 97b3
Reposted fromzie zie viakasiarzyna kasiarzyna
07:55
Reposted fromFlau Flau viapannakojot pannakojot

October 16 2019

21:54
3539 d993 500
Reposted fromgwiazdyspadaja gwiazdyspadaja
21:54
3538 7553
Reposted fromgwiazdyspadaja gwiazdyspadaja

October 15 2019

08:43
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaejze ejze
08:43
Zawsze ciągnęło mnie do wariatów. Do ludzi wyniszczonych przez życie, którzy nie widzą w tym świecie żadnej radości. Ja im ją daję i odchodzę. Tak jakbym nigdy nie istniała.
Reposted fromspokodama spokodama viaejze ejze
08:42
4782 ab99 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viafelicka felicka

September 26 2019

12:41
4669 f9f7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

September 24 2019

07:49
9222 93c7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapannakojot pannakojot

September 08 2019

17:27
3332 d7cd 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
16:53
5272 9332 500
Reposted fromthetemple thetemple viaavooid avooid

September 07 2019

12:11
4221 a771 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafelicka felicka
12:11
4214 0c6f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafelicka felicka
12:09
4455 2fae
Reposted fromEtnigos Etnigos

August 27 2019

18:49
7157 8f09 500
Reposted fromprzegrany przegrany viaejze ejze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl