Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2019

13:28
0574 6b66 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
13:27
2726 bbd1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

October 31 2019

12:00
5016 36c5 500
Z Wielkiej Rycerzowej wracając. Beskid Żywiecki, jak zawsze. 2019, październik, wczoraj.
Reposted frommaardhund maardhund viafelicka felicka
12:00
Reposted fromFlau Flau viafelicka felicka

October 30 2019

08:39
9495 c70e 500
Reposted fromgwiazdyspadaja gwiazdyspadaja

October 24 2019

12:53
Reposted frompsychedelix psychedelix viafelicka felicka

October 21 2019

07:56
8666 97b3
Reposted fromzie zie viakasiarzyna kasiarzyna
07:55
Reposted fromFlau Flau viapannakojot pannakojot

October 16 2019

21:54
3539 d993 500
Reposted fromgwiazdyspadaja gwiazdyspadaja
21:54
3538 7553
Reposted fromgwiazdyspadaja gwiazdyspadaja

October 15 2019

08:43
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaejze ejze

November 07 2019

13:27
2726 bbd1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

October 31 2019

12:00
5016 36c5 500
Z Wielkiej Rycerzowej wracając. Beskid Żywiecki, jak zawsze. 2019, październik, wczoraj.
Reposted frommaardhund maardhund viafelicka felicka
12:00
Reposted fromFlau Flau viafelicka felicka

October 30 2019

08:39
9495 c70e 500
Reposted fromgwiazdyspadaja gwiazdyspadaja

October 24 2019

12:53
Reposted frompsychedelix psychedelix viafelicka felicka

October 21 2019

07:56
8666 97b3
Reposted fromzie zie viakasiarzyna kasiarzyna
07:55
Reposted fromFlau Flau viapannakojot pannakojot

October 16 2019

21:54
3539 d993 500
Reposted fromgwiazdyspadaja gwiazdyspadaja
21:54
3538 7553
Reposted fromgwiazdyspadaja gwiazdyspadaja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl