Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

13:00
0291 7b09 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viapannakojot pannakojot
12:42
4910 8d85 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
12:40
7935 80dd 500
Reposted fromgwiazdyspadaja gwiazdyspadaja

November 13 2019

20:03
4879 3fd2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
20:00
1138 987c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapannakojot pannakojot
19:59
4992 4e47 500
Reposted fromgwiazdyspadaja gwiazdyspadaja
19:58
7054 d289 500
Reposted fromBennyLuc BennyLuc viakasiarzyna kasiarzyna
19:58
6829 8ff2 500
Reposted fromtfu tfu viakasiarzyna kasiarzyna
19:54
2211 270d 500
Reposted fromunco unco viaavooid avooid

November 07 2019

13:28
0574 6b66 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
13:27
2726 bbd1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

October 31 2019

12:00
5016 36c5 500
Z Wielkiej Rycerzowej wracając. Beskid Żywiecki, jak zawsze. 2019, październik, wczoraj.
Reposted frommaardhund maardhund viafelicka felicka
12:00
Reposted fromFlau Flau viafelicka felicka

October 30 2019

08:39
9495 c70e 500
Reposted fromgwiazdyspadaja gwiazdyspadaja

October 24 2019

12:53
Reposted frompsychedelix psychedelix viafelicka felicka

October 21 2019

07:56
8666 97b3
Reposted fromzie zie viakasiarzyna kasiarzyna
07:55
Reposted fromFlau Flau viapannakojot pannakojot

October 16 2019

21:54
3539 d993 500
Reposted fromgwiazdyspadaja gwiazdyspadaja
21:54
3538 7553
Reposted fromgwiazdyspadaja gwiazdyspadaja

October 15 2019

08:43
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaejze ejze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl